positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

Blog

De kracht van Purpose

Een inspirerend verhaal over 'GreenTech Solutions'

november 2023

Er was eens een bedrijf genaamd 'GreenTech Solutions.' Dit was geen gewoon bedrijf, nee, dit was een bedrijf met een diepgewortelde Purpose - een doel dat alle medewerkers nauw aan het hart lag en waar ze dagelijks naar streefden. De kracht van deze Purpose was niet te onderschatten; het bracht niet alleen een ongekende bevlogenheid onder de medewerkers teweeg, maar het zorgde er ook voor dat de organisatie een positieve en meetbare impact had op de samenleving.

Bij 'GreenTech Solutions' is Purpose meer dan slechts een woord; het is de dagelijkse realiteit. Medewerkers doen werk dat aansluit bij hun talenten en hun passies, en ze weten precies hoe ze iedere dag kunnen bijdragen aan dat hogere doel. Natuurlijk zijn niet alle taken altijd even leuk, en is niet elke dag een feest, maar over het algemeen zijn de medewerkers bezig met zaken waar ze gepassioneerd over zijn.

Bovendien voelen ze zich onderdeel van een hechte gemeenschap, een 'tribe' van individuen met verschillende talenten, maar met een gedeelde visie, missie en Purpose. Hieruit halen ze hun gezamenlijke richting en de basis voor de beslissingen die ze dagelijks nemen. Ze zijn trots om deel uit te maken van een organisatie die zich inzet voor een mooiere, groenere toekomst.

Wat deze medewerkers drijft, is buitengewoon. Ze weten dat hun werk essentiële doelen in de samenleving dient. 'GreenTech Solutions' heeft zelfs enkele van de 'Sustainable Development Goals' van de Verenigde Naties omarmd om de nadruk te leggen op hun bijdrage, die vaak ook te zien is in de kleinere dagelijkse beslissingen. Dit gemeenschappelijke streven en het besef deel uit te maken van iets groters zorgt voor een ongekende bevlogenheid.

De bedrijfsresultaten van 'GreenTech Solutions' zijn als resultaat daarvan verbluffend. Door de hogere betrokkenheid van medewerkers zijn hun technologieën innovatiever en is de kwaliteit van hun producten en diensten superieur aan die van de concurrentie. Medewerkerstevredenheid is hoog, en ziekteverzuim laag. Sollicitanten staan in de rij om bij 'GreenTech Solutions' te werken.

Maar het echte wonder is wat er buiten de kantoormuren gebeurt. De trotse en bevlogen medewerkers van 'GreenTech Solutions' zijn niet alleen een team; ze vormen een tribe van ambassadeurs die extern een positieve invloed hebben op talloze belanghebbenden, niet in de laatste plaats de klanten die trouwe supporters van 'GreenTech Solutions' zijn.

Dit alles weerspiegelt zich in de omzet en winstgevendheid van de organisatie, en bewijst dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan.

Het verhaal van 'GreenTech Solutions' toont aan dat een diepgaande Purpose niet alleen de medewerkers gelukkig maakt, maar ook de bedrijfsresultaten stimuleert en de wereld positief verandert. Ze bewijzen dat toekomstbestendig werken geen abstracte visie is, maar een concrete realiteit en een gezonde zakelijke beslissing waar iedereen van kan profiteren.

Hun verhaal dient als inspiratie voor anderen om in hun voetsporen te treden. Zo verspreidt het positieve effect van Purpose zich als een golf over de wereld, naar een toekomst waarin iedereen kan floreren.

 

Storytelling

Storytelling is een krachtig middel doordat het informatie verpakt in boeiende verhalen die emoties oproepen, meerdere delen van de hersenen aanspreken en daardoor gemakkelijker worden onthouden. Door de emotionele betrokkenheid verbindt het mensen en is het essentieel voor de (bedrijfs)cultuur. 

Tevens geven verhalen context en betekenis aan informatie, waardoor complexe ideeën begrijpelijk worden. Ze inspireren actie door mensen te motiveren hun gedrag te veranderen of een gemeenschappelijke missie (of Purpose) te omarmen. Verhalen zijn ook culturele dragers, die identiteit, waarden en tradities doorgeven.

Niet voor niets koppelen we bij The Purpose Company daarom de Purpose aan het authenthieke verhaal van de organisatie en vertalen de Purpose in een 'internal storyline'.

 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):

Ben jij er klaar voor?

September 2023

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wetgeving die tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te verbeteren. Het is een uitbreiding en herziening van de bestaande niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD). De CSRD werd voorgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van haar ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de financiële sector en bedrijfsverslaggeving. Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal liggen mede ten grondslag aan deze ontwikkeling.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en doelstellingen van de CSRD:

 1. Uitbreiding van de reikwijdte: De CSRD zal van toepassing zijn op bedrijven, financiële instellingen en overheidsentiteiten in de Europese Unie (EU). Dit betekent dat meer bedrijven verplicht zullen worden om niet-financiële informatie te rapporteren.
 2. Geharmoniseerde rapportagestandaarden: De CSRD introduceert geharmoniseerde normen voor duurzaamheidsrapportage op basis van de Sustainable Finance Taxonomy van de EU. Deze normen zullen het voor bedrijven gemakkelijker maken om relevante informatie te rapporteren en zullen de vergelijkbaarheid tussen bedrijven vergroten.
 3. Uitgebreide informatievereisten: De nieuwe richtlijn zal de vereisten voor niet-financiële rapportage aanzienlijk uitbreiden. Bedrijven zullen verplicht worden om informatie te verstrekken over kwesties zoals klimaatverandering, milieuprestaties, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, diversiteit en anti-corruptiebeleid.
 4. Digitale rapportage: De CSRD moedigt het gebruik van digitale rapportage aan. Bedrijven worden aangemoedigd om gebruik te maken van gestructureerde gegevensformaten om de toegankelijkheid en analyseerbaarheid van duurzaamheidsinformatie te verbeteren.
 5. Accountantsverklaring: De CSRD vereist dat duurzaamheidsinformatie wordt ondersteund door een accountantsverklaring om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens te waarborgen.

 

De CSRD zal van kracht worden vanaf boekjaar 2024 en zal geleidelijk van toepassing worden op meer en kleinere bedrijven. Het uiteindelijke doel is om bedrijven in de EU aan te moedigen om duurzaamheid serieus te nemen, betrouwbare informatie (volgens de European Sustainability Reporting Standards) te verstrekken aan investeerders en belanghebbenden, en bij te dragen aan de overgang naar een duurzame economie.

 

Specificeer duurzaamheidsinformatie middels de ESRS

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) hebben tot doel het specificeren van de duurzaamheidsinformatie die een onderneming overeenkomstig de richtlijn openbaar moet maken.

 

De ESRS specificeren met name de informatie die een onderneming over haar zogenaamde materiële duurzaamheidskwesties moet vrijgeven. De effecten, risico's en kansen van materiële duurzaamheidskwesties met betrekking tot het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur op deze kwesties.

 

De informatie die zo wordt bekendgemaakt stelt gebruikers van de duurzaamheidsverklaring in staat om de materiële duurzaamheidskwesties van de onderneming te begrijpen en de effecten ervan op de ontwikkeling, prestaties en positie van de onderneming en de vergelijking ervan met andere ondernemingen.

 

De ESRS zijn opgebouwd uit algemene rapportagevereisten voor elke onderneming, algemene duurzaamheidsinformatie ongeacht de materiële duurzaamheidskwesties en de materiële duurzaamheidskwesties specifiek voor de onderneming. Daarnaast kunnen in de loop van de tijd nog sectorspecifieke vereisten volgen die vervolgens voor een onderneming uit die sector van toepassing zijn. Daarbuiten bestaat ook nog een mogelijkheid voor de onderneming om zelf materiële duurzaamheidskwesties toe te voegen indien zij dat voor een volledige weergave nodig acht.

 

De duurzaamheidskwesties waar de ESRS op ingaat zijn; klimaatverandering, vervuiling, water en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, grondstoffengebruik en circulaire economie, eigen medewerkers, werknemers uit de waardeketen, getroffen gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers en zakelijk gedrag.

 

Stappenplan om te komen tot compliance met de CSRD en ESRS

Beide regelingen zijn tot in diepte beschreven zodat ze van toepassing kunnen zijn op een groeiende groep Europese organisaties van grote diversiteit, die bovendien op transparante wijze onderling vergeleken kunnen gaan worden. Dat zorgt voor lijvige handleidingen aan de voorkant van een proces om voor organisaties tot compliance te komen. Volgens onderstaande stappenplan kan dit concreet worden opgepakt.

 

 1. Beschrijving van algemene vereisten en openbaarmakingen
 2. Bepalen van materiële duurzaamheidskwesties.
 3. Ontwikkelen van beleid, doelstellingen en indicatoren.
 4. Opzetten van kwaliteit datasysteem.
 5. Samenstellen en uitvoeren van actieplan.
 6. Ontwikkelen geïntegreerd rapportagesysteem.

 

1. Beschrijving van algemene vereisten en openbaarmakingen

De standaarden starten met de delen algemene vereisten en openbaarmakingen die van toepassing zijn op alle duurzaamheidskwesties die onder actuele normen en sectorspecifieke normen vallen. Dit eerste deel gaat in op de architectuur van de standaarden en de fundamentele concepten en stelt de algemene vereisten vast voor het voorbereiden en het presenteren van duurzaamheid gerelateerde informatie. Het stelt de informatie vast die de onderneming moet verstrekken op algemeen niveau, dus over alle materiële duurzaamheidskwesties heen en die ingaan op de rapporteringsgebieden; bestuur, strategie, impact, risico- en kansenbeheer, indicatoren en doelstellingen.

 

2. Bepalen van materiële duurzaamheidskwesties

De regeling is van toepassing op zogenaamde materiële duurzaamheidskwesties. Het zijn de kwesties die mogelijk een significant effect heeft op een onderneming, een risico of juist een kans vormen en dus negatieve of juist positieve impact kunnen hebben.

De regeling spreekt hierbij over een dubbele materialiteit, naast een financiële materialiteit nu ook een impact materialiteit. Die laatste wordt bepaald door niet-financiële risico’s en kansen op het vlak van milieu, maatschappij of bestuur. Gezien de rapportageverplichtingen op duurzaamheidskwesties is het gezamenlijk bepalen met interne en externe belanghebbenden van de materiële onderwerpen een belangrijke stap in dit proces.

 

3. Ontwikkelen van beleid, doelstellingen en indicatoren

Als de materiële duurzaamheidskwesties bekend zijn waarop gestuurd en gerapporteerd gaat worden is beleid daarop noodzakelijk. Dat start met het stellen van concrete realistische doelen en deadlines en het bepalen van managementverantwoordelijkheden. Vervolgens worden indicatoren vastgesteld waarop gemeten kan worden en een onderneming in staat stelt haar progressie richting het behalen van de doelen te meten en waar nodig bij te sturen.

 

4. Opzetten van kwaliteit datasysteem

De regeling vereist een ‘limited assurance’ door een accountant. Van groot belang is daarom het creëren van de mogelijkheid om voor de materiële kwesties kwalitatieve, relevante, getrouwe, begrijpbare, vergelijkbare en verifieerbare data te kunnen verzamelen en analyseren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er binnen een onderneming al aanwezig is om dit te kunnen doen maar vooral ook wat er verder nodig is om het data managementsysteem volledig te maken en op het noodzakelijk niveau van kwaliteit te krijgen en houden.

 

5. Samenstellen en uitvoeren van actieplan

Om tot uitvoer van het beleid en behalen van de doelstellingen te komen zijn per materiële duurzaamheidskwestie in de loop van de tijd maatregelen, beslissingen en interventies nodig. Een plan daarvoor met werkstromen, timing en verantwoordelijkheden dient daar waar nodig te worden ontwikkeld. Het data managementsysteem en data analyses zullen aangeven waar en wanneer interventies nodig zijn om bij te sturen.

 

6. Ontwikkelen geïntegreerd rapportagesysteem

Alle met bovenstaande stappenplan verzamelde informatie dient uiteindelijk te worden samengevat en omgezet in een bondige, overzichtelijke en begrijpelijke rapportage volgens de regeling.

 

Introductie van The Purpose Company

Het doel van The Purpose Company is een positieve impact te hebben op medewerkers, de business én de wereld om ons heen!

 

De impact die we gezamenlijk met organisaties nu en in de toekomst hebben, is onder andere afhankelijk van het vertrekpunt van de organisatie op – wat wij graag noemen - de betekenisladder. Wij onderscheiden de volgende drijfveren op de betekenisladder; bevlogenheid, vrijwilligheid en voldoen aan de norm.

 

Bij voldoen aan de norm wordt de organisatie voor haar duurzame beleid gedreven door extrinsieke factoren zoals wetgeving of bijvoorbeeld een strategische klant die als gevolg van die wetgeving haar leveranciers vraagt in haar beleid mee te bewegen. Een voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive waarbij volgens de European Sustainability Reporting Standards over niet-financiële waarde-creatie van organisaties gerapporteerd moet worden.

 

Bij vrijwilligheid voert de organisatie een duurzaam beleid en hanteert daarvoor een bepaalde (sector)standaard of volgt een gekozen model dat past bij de doelen die zij ermee wil bereiken. Een voorbeeld hiervan is de CO2 prestatieladder, een COmanagementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

 

Bij bevlogenheid is een significant deel van de medewerkers, inclusief beslissers intrinsiek gedreven om continu als innovatief koploper met verduurzaming aan de slag te zijn en als voorbeeld te dienen. Duurzaam ondernemen en betekenisvol werken worden hierbij gezien als essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie. Positieve effecten ervan zijn zowel intern als extern zichtbaar en voelbaar voor de verschillende groepen belanghebbenden. 

 

The Purpose Company draagt bij om organisaties oer-gezond te maken, toekomstbestendig te zijn. De drijfveer van een organisatie bepaald daarbij ons startpunt. In de praktijk komen bovenstaande drijfveren in combinatie voor en wij streven ernaar om samen met de organisatie een zo hoog mogelijke positie op de betekenisladder te bereiken, voor optimale en langdurige impact.

Wil je meer weten of contact, stuur ons een bericht.

The Purpose Company

Happy Earth Day!                                                                   

22 April 2023

Gefeliciteerd met de aarde! Earth day is elk jaar op 22 april. Op deze mooie lentedag is het goed om (extra) stil te staan bij onze bijzondere en prachtige planeet. Het thema van dit jaar is ‘Invest in our planet’.

Wat heb jij de aarde op deze dag cadeau gedaan? 🎁 En wat ben jij van plan om het komende jaar voor 'Mother Earth' te doen? Een prachtig filmpje op youtube ter inspiratie!

Namens The Purpose Company beschermden wij vandaag (opnieuw) een aantal vierkante meters planeet via Earth Today en dagelijks zetten wij ons in om medewerkers en bedrijven te inspireren om vanuit hun Purpose bij te dragen aan de samenleving. 

Hoe ga jij dit jaar in onze planeet investeren? En samen met jouw organisatie? Mooi als je ons een bericht stuurt met wat jij, al dan niet samen met jouw organisatie, hebt gedaan of van plan bent te gaan doen... wellicht levert het wel een nominatie op voor de Purpose Dikke Duim Award! ;-)

Collega Mirte Kuipers maakte onderstaande flyer met een aantal tips! 👍🏼🎁

Hoe studenten hun unieke kwaliteiten in kunnen zetten bij het vinden van Purpose

Door Mirte Kuipers april 2023

Veel mensen zijn vandaag de dag op zoek naar een bepaalde zingeving in hun leven. Iedereen wil iets vinden waar die goed in is, waar er een bepaalde passie is. Voeg daar het hebben van een positieve impact op de wereld aan toe en je zit in je Purpose (zie model hieronder). Voor jongeren is het vinden van Purpose ook een belangrijk thema.

 

Tegenwoordig zijn veel studenten overweldigd door het maken van keuzes en dat terwijl er in deze levensfase veel keuzes gemaakt moeten worden. Veel studenten weten niet precies wat ze willen. Daarnaast hebben veel studenten het gevoel misschien het gevoel dat ze niet volledig competent zijn voor de keuze die ze maken. In dit artikel wil ik jullie laten kennismaken met de character strengths en hoe dit relevant is voor jongeren bij het vinden van Purpose.

Naar mijn idee zijn jongeren zich vaak niet bewust van de unieke kwaliteiten die zij beschikken en in kunnen zetten om hun doelen te bereiken en realiseren ze zich niet dat ze vanuit deze kwaliteiten kunnen onderzoeken waar hun passie ligt. Daarnaast beseffen zij zich te weinig dat ook alle talenten in de maatschappij in het algemeen, maar ook binnen teams specifiek nodig zijn en dat zij met hun talenten een positieve impact kunnen hebben op de wereld. Oftewel, de overtuiging dat jongeren door middel van hun sterke kwaliteiten hun Purpose kunnen vinden en toepassen is niet aanwezig.

 

De character strengths test is een mooie manier om achter jouw sterke kwaliteiten te komen. De character strengths bestaan uit 24 universele kwaliteiten die in de afgelopen jaren via wetenschappelijk onderzoek zijn vastgesteld (Peterson & Seligman, 2004). Deze kwaliteiten zijn gebaseerd op zes deugden: wijsheid, moed, menselijkheid, rechtvaardigheid, zelfregulatie en transcendentie. Neem vooral ook een kijkje op de website: https://www.viacharacter.org/. Hier staan alle character strengths beschreven en kun je middels een korte test er ook achter komen welke bij jou passen.

 

De character strengths:

1. reflecteren je identiteit.

2. resulteren in positieve uitkomsten zowel voor jezelf als voor anderen.

3. dragen bij aan het algemeen belang.

 

Wanneer je je meer bewust wordt van je character strengths en je deze meer gaat toepassen heeft dit verschillende voordelen. Het kan je helpen met:

- het vergroten van je zelfvertrouwen

- het versterken van relaties

- het verminderen van stress

- het vinden van je Purpose!

 

Hoe verhouden character strengths zich nou tot het vinden van jouw Purpose?

Vanuit jouw talenten, oftewel, je character strengths, in combinatie met wat je leuk vind om te doen, kom je bij je passie terecht. Als je van daaruit gaat kijken wat je voor de samenleving kan betekenen, kom je bij je Purpose terecht. Purpose is daarmee de overtreffende trap van passie.

 

Een voorbeeld vanuit mijzelf is dat één van mijn top character strengths leergierigheid is. Als ik naar mijn doelen kijk, probeer ik onder andere deze strength overal in terug te laten komen. Bijvoorbeeld bij mijn stage bij The Purpose Company wil ik graag veel leren. Als ik bijvoorbeeld een presentatie voorbereid of een artikel schrijf, zoek ik veel op. Ik wil zo veel mogelijk kennis opdoen over het onderwerp. Ik probeer deze strength zo veel mogelijk in mijn voordeel te laten werken.

 

Deze manier van kijken kan ook een positieve impact hebben op jongeren. Op scholen wordt momenteel vooral ingezet op het leren van inhoud. Maar hoe zit het met het pad dat je bewandelt na je opleiding? Wanneer wordt er gefocust op de unieke talenten van studenten? Dit is zeer waardevol voor hen, hun toekomst en in dit geval ook die van Nederland. Hoe mooi zou het zijn om vanuit scholen meer aandacht te schenken aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten waarin zij hun Purpose vinden?

 

Het inzetten van character strengths om je Purpose te vinden is iets waar ik scholen en studenten daarom ook graag in mee zou willen nemen, zodat we studenten samen een stukje verder kunnen helpen in het bereiken van hun doelen en het hebben van een positieve impact op de wereld. Dit gebeurt ook nog eens vanuit hun unieke authentieke kwaliteiten.

 

Zo gaan we vanuit je character strenghts, naar passie, naar jouw Purpose en kunnen we samen de wereld een stukje mooier maken!

Purpose as strategic element for inspiring leadership

CHRO December 2022

(Achtergrond: Op woensdag 16 november 2022 vond CHRO Day plaats en werd de CHRO of the year Award uitgereikt. De dag had als thema 'People Planet Profit, on the edge op capitalism' en daarom mocht The Purpose Company als spreker natuurlijk niet ontbreken

).

We weten het al langer: gelukkige medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, meer betrokken en dus meer geneigd zich langdurig te verbinden aan je organisatie. Purpose speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Edward Haarmans op CHRO Day 2022.

“Als je mensen vraagt wat hen gelukkig maakt, noemen ze gezondheid, gezin en werk. Toch blijkt keer op keer uit onderzoeken dat de meerderheid van de werknemers ontevreden is over zijn werk” zo begon Edward Haarmans zijn sessie ‘Purpose as strategic element for inspiring leadership’ op CHRO Day 2022 in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar.

Vanuit zijn onderzoek naar het geluk van mensen startte Haarmans The Purpose Company met als doel mensen gelukkiger te maken met hun rol in de organisatie en een positieve impact te realiseren om de samenleving en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Van de win-win waar hij altijd op zoek was naar een win-win-winsituatie.

Lees het volledige artikel op de website van CHRO

Wil je meer over dit onderwerp of Purpose in het algemeen, neem dan contact met ons op. Je kan een mail sturen naar Edward @ thepurposecompany.nl

Renewi Nederland, het ‘waste-to-product' bedrijf, werd terecht de winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

December 2022

Sta even stil bij het ‘waste-to-product’…. Dat is de kern van Renewi! Renewi maakt positieve impact op mensen, de business én de wereld en is daarom terechte winnaar van de Purpose Dikke Duim Award najaar 2022. Het bedrijf is op een missie; Mission75. Deze missie verwijst naar Renewi’s ambitieuze plan om het eigen recyclingpercentage te verhogen van 68% naar 75% in 2025 met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Naast "eeuwige roem” ontvangen zij natuurlijk de Purpose Dikke Duim Award, het bijbehorende certificaat, een fles bubbels om het te vieren en planten wij bomen via onze partner Trees for All!

Ook binnen Renewi kan iedereen overigens een award winnen, en wel een ‘Mission 75 Award’ voor goede ideeën die bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Daar zijn er inmiddels al 14 van uitgereikt. De impact op medewerkers gaat overigens verder. Circulariteit is ‘hot’ en ook starters op de arbeidsmarkt willen graag bij Renewi komen werken.

Positieve impact op de business; De serieuze investeringen in de verwerkingsstromen van afval in deze kapitaalintensieve business stelt Renewi in staat om waarde te halen uit afvalstromen. De échte winst zit natuurlijk in het feit dat er nieuw leven wordt gegeven aan gebruikte materialen. Een zeer duidelijke positieve impact op de wereld dus!

Met The Purpose Company zetten wij met de Purpose Dikke Duim Award bedrijven in het zonnetje en willen hiermee andere organisaties inspireren om naar hun eigen manier van werken te kijken en meer Purpose gedreven te worden. Wil je een bedrijf nomineren dat een mooi Purpose initiatief heeft laten zien, stuur ons dan een bericht.

The Purpose Company

Op onderstaande foto staan (vlnr) Gilbert de Raad en Ernst-Jan Mul van Renewi en Edward.

Artikel

De company Purpose is het nieuwe bedrijfscompas

Financiele Dagblad juli 2022

Willen bedrijven medewerkers verleiden om bij hen te (blijven) werken, dan helpt het om een duidelijke company purpose te hebben. Belangrijk is wel dat dit geen verhaal voor de bühne is, maar een kompas op basis waarvan een organisatie dagelijks vaart.

(Achtergrond: Naar aanleiding van de samenwerking met Randstad en het Randstad Employer Branding Research (zie ook de post hieronder) werd Edward geinterviewed voor een artikel in het Financieel Dagblad).

Een goede reputatie. Dat is de nummer 4 op de lijst van punten die maken dat medewerkers blijven bij een werkgever, zo blijkt uit het Randstad Employer Brand-onderzoek 2022. Het werkgeversmerk doet er kortom toe. En dat merk wordt onder andere geladen door de ‘company purpose’. ‘Dit is een thema dat leeft onder medewerkers’, zegt Jeroen Tiel, directeur van Randstad Nederland. ‘We zien dat bijvoorbeeld ook terug in de resultaten van onze Werkmonitor. Met name generatie Z, ofwel de mensen geboren tussen 2000 en 2015, hechten veel waarde aan bedrijfsdoelen. Zij willen bij voorkeur werken voor bedrijven die ertoe doen. Maar ook overige generaties zijn steeds meer geïnteresseerd in het verhaal van een onderneming.’
Overtreffende trap van passie.

Purpose is niet iets nieuws. Te pas en te onpas komen we het woord vandaag de dag tegen. Maar waar hebben we het dan precies over? ‘Je kunt zeggen dat Purpose de overtreffende trap is van passie’, zegt Edward Haarmans, oprichter en eigenaar van The Purpose Company. ‘Daarmee bedoel ik dat je je passie inzet voor een bijdrage aan de wereld. Dan heb je purpose.’ Voor bedrijven geldt min of meer hetzelfde. Haarmans: ‘Daarbij gaat het om het om koppelen van de kernvaardigheden, van dátgene waar het bedrijf goed in is, aan het leveren van een toegevoegde waarde voor de wereld om ons heen. Met andere woorden: wat doe je als bedrijf om de wereld om je heen beter te maken? Dat is je Purpose.’

Lees het volledige artikel op de website van het Financiele Dagblad

Wil je meer over deze impact weten, ook op de andere elementen, vraag de whitepaper aan middels het formulier hieronder, of neem direct contact met ons op. Je kan een mail sturen naar Edward @ thepurposecompany.nl

Blog

De positieve impact van Purpose op Employer Branding     

Mei 2022

Vanuit het Randstad Employer Branding Research zijn er 16 elementen die van belang zijn voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Purpose heeft op 12 van die 16 onderdelen een positieve impact!

Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Het behouden van medewerkers en het aantrekken van nieuw talent is essentieel. Termen als 'Employer Branding' en 'de war for talent' zie je steeds vaker in berichten. Al gaan wij bij The Purpose Company liever uit van 'de magneet voor talent'. Recent mocht ik nog naar aanleiding van het Randstad Employer Branding Research de impact van Purpose op Employer Branding toelichten.

Uit onderzoek weten we natuurlijk al jaren dat het hebben van Purpose met een bijbehorende internal storyline een positieve impact heeft op medewerkers. Mits de Purpose leeft in de organisatie natuurlijk. De Purpose verhoogt de trots, de passie en de verbinding onder medewerkers onderling én met de organisatie. Het naar buiten de organisatie uitdragen van Purpose door medewerkers is één van de 12 elementen om 'de magneet voor talent' te worden.

Wil je meer over deze impact weten, ook op de andere elementen, vraag de whitepaper aan middels het formulier hieronder, of neem direct contact met ons op. Je kan een mail sturen naar info@thepurposecompany.nl

Graag ontvang ik de whitepaper over de positieve impact van Purpose op Employer Branding

Naam *
E-mailadres *
Graag ontvang ik de whitepaper 'De positieve impact van Purpose op Employer Branding' *
Opmerking *

Koninklijke Auping 2de winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

Januari 2022

Zo! Mijn nieuwe matras gaat uit Deventer komen!

Trots presenteren wij de 2de winnaar van de Dikke Duim Award:

Royal Auping
Jullie voorkeursstemmen en de prachtige score op ons Purpose Dashboard heeft Auping koploper gemaakt van de 2e ronde van de Dikke Duim Award, ons initiatief waarmee we een organisatie die concrete initiatieven realiseert om onze planeet een beetje beter achter te laten, en tastbaar Purpose gedreven onderneemt, in de spotlight te zetten.

Geheugenopfrisser, vanuit de Purpose ‘Auping rust de wereld uit’ heeft dit familiebedrijf:

 • Auping Evolve ontwikkeld, het 1e 100% circulaire matras ter wereld. Omdat zij een duurzaam verschil willen maken! Klanten hebben er niet om gevraagd, Auping zocht zelf naar een duurzame oplossing voor de matrassenafvalberg! En met succes.
  (In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen afgedankt en een groot deel wordt verbrand. Dat moet en kan anders vindt Auping!

 • Auping is van ‘best slaperig’ cool en trendy geworden met Evolve en werkt met liefde door aan het verder verduurzamen van het assortiment! (en voor de liefhebbers, inmiddels is 1 op de 5 verkochte matrassen van Auping een circulair matras)

 • Auping heeft haar kennis hoe een 100% circulair matras te ontwikkelen beschikbaar gemaakt voor alle matrasproducenten!
  Tipje van de sluier voorjaar 2022:

 • Auping zet een enorme stap voorwaarts om ALLE matrassen 100% circulair te maken

Let op de verdieping van de merkcampagne ‘Auping, met liefde’. Auping biedt niet alleen rust voor jouw lichaam en voor onze planeet, maar brengt daardoor ook mentale rust voor ons allemaal! Wist jij van de Auping Academy? Auping biedt medewerkers, winkeliers en hun teamleden niet alleen producttrainingen, slaapworkshops, maar ook duurzaamheidsmodules aan!

Nogmaals Ine Stultjens, Mark Groot Wassink en alle Royal Auping collega’s GEFELICITEERD!
Wij hebben Auping verwend met 10 bomen van Trees for All, duurzame bubbels en natuurlijk de Purpose Dikke Duim Trofee.
.........waar komt jouw volgende matras vandaan?

The Purpose Company
Positieve impact op mensen, de business én de wereld!

Foto 1: Hans zijn nieuwe matras komt uit Deventer!

Foto 2:

....Eèèn Haaans (onze Gaston), wat krijgen Ine, Mark en het team van Royal Auping dan?! ;-)

Foto 3: de daadwerkelijk uitreiking met v.l.n.r. Hans, Ine en Mark

Chocolatemakers 1e winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

12 April 2021

Gisteren een inspirerend gesprek gehad met Rodney Nikkels van Chocolatemakers BV tijdens het uitreiken van de Purpose Dikke Duim Award.

Deze Dikke Duim is enerzijds gericht op het in het zonnetje zetten van bedrijven die mooie stappen op het gebied van Purpose hebben gezet, maar ook om als voorbeeld te dienen voor anderen. Rodney Nikkels, Enver Loke en het team zijn daar dubbel en dwars in geslaagd!

Zij beheren de hele keten van cacaoboon (boer) tot aan het maken van de chocolade en doen dat een duurzame wijze; Vanaf het werken met de boeren, het (gedeeltelijk)e transport per zeilschip de 'Tres Hombres', dat gisteren aan de kade lag en de verwerking in de duurzame productielocatie in Amsterdam. Ook hebben zij een samenwerking met de 'Shokofahrt' van Nikolai Wystrychowski die met honderden fietsen de chocolade (repen) zonder Co2 uitstoot naar Duitsland fietsen!

Het was een prachtige inspirerende middag en, ondanks dat er andere prachtige genomineerden waren voor de Dikke Duim Award, een terechte winnaar! Uiteraard hebben we als cadeau ook weer bomen gepland via Trees for All!

Edward

Foto 1: Edward reikt de Purpose Dikke Duim Award uit aan Rodney Nikkels en Enver Loke van Chocolatemakers (vlnr.).

Foto 2: De cacao wordt uit het zeilschip de 'Tres Hombres' gehaald en later verwerkt tot onder andere 'de chocolade zeiltjes'.

Chocolatemakers 1e winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

PERSBERICHT

Zichtbaar en voelbaar duurzaam, toekomstgericht ondernemend, met een hoge mate van werkgeluk voor medewerkers. Samen met het Nederlandse publiek is de Amsterdamse organisatie Chocolatemakers gekozen als de 1e winnaar van de Dikke Duim Award.

Cacao voor een eerlijke prijs, Chocolatemakers betaalt 50% meer dan de fairtrade standaard, men is goed onderweg om de CO2 footprint in het transport te elimineren door de cacao voor een deel (rond de 25%) met het zeilschip de 'Tres Hombres' naar Amsterdam te vervoeren, én het vervoer van de chocolade naar Duitsland uit te voeren met honderden fietscouriers. Daarnaast werkt men samen met de cacaoboeren aan het herstel van hun bossen.

Het werkgeluk van de medewerkers is hoog, het ziekteverzuim ligt ver beneden het landelijk gemiddelde. Het blijkt aantrekkelijk om te werken voor de Chocolatemakers, zo aantrekkelijk dat een lager salarisniveau wordt geaccepteerd. Een bijdrage te mogen leveren aan dit blije, duurzame product én een mooiere wereld zijn daarbij voor medewerkers doorslaggevende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Chocolatemakers groeit hard en wil doorgroeien met nieuwe (h)eerlijke producten. Hiervoor worden diverse cacoabonen gebruikt volgens hetzelfde receptuur, maar een deel van de productie wordt ingericht in de landen van de herkomst van de cacoabonen om ook deze toegevoegde waarden ten goede te laten komen aan de lokale boeren.

De Dikke Duim is een initiatief van het Nederlandse bedrijf The Purpose Company (TPC) met als doel; Nederlandse instellingen en organisaties enthousiasmeren om voelbaar betekenisvol(ler) te ondernemen om zo én positief nieuws te brengen én een positieve bijdrage aan de wereld te leveren.

“Wij willen ieder jaar een aantal organisaties / instellingen in het zonnetje zetten om zo andere bedrijven te inspireren (nog meer) stappen te zetten in tastbaar toekomstbestendig werken” zegt Hans Smith, co-founder van TPC.

Bedrijven stappen in de goede richting te laten zetten. Dat is de purpose van The Purpose Company. Zij zien uit ervaring dat purpose bijdraagt aan het werkgeluk van medewerkers, succes van de organisatie, meer welzijn en natuurlijk het belangrijkste, aan het milieu en de maatschappij. “Purpose van een organisatie moet in de huidige betekeniseconomie nauw aansluiten bij een positieve bijdrage leveren aan de wereld, dat is essentieel, juist nu. Daarnaast draagt het bij aan positief nieuws waar wij met elkaar een enorme behoefte aan hebben” aldus The Purpose Company.

Webinar Purpose & EU Wetgeving                                                                                                                        

November 2020

Op 19 november 2020 gaven wij een webinar over Purpose en de impact van de nieuwe ESG wetgeving met Linda van Goor, Tim Horsten onder begeleiding van journalist en moderator Frank du Mosch.

Het was een inspirerend uur met een antwoord op de vraag: Purpose, betekenisvol ondernemen en succesvoller zijn, hoe dan? Het gaf mooi inzicht op de ‘Green Thinking’ push wetgeving vanuit EU. Wat gaat de norm worden. De EU volgt in grote lijnen de mening van de Europeaan, maar is inmiddels veel progressiever geworden in haar leidende rol.

Een aantal inspirerende opmerkingen:

 • 'Beter nadenken leidt tot betere plannen en betere resultaten'.

 • 'Investeer in de nieuwe economie en niet in de oude; investeer in purpose driven organisaties! Er zijn echter inspirerende bedrijven die de transitie wel hebben gemaakt zoals DSM. Als je deze wending niet maakt, dan ga je dood!'

 • 'Cijfers zijn in essentie saai, maar Purpose niet, dat is per definitie heel erg leuk!'

Wil je de hele webinar zelf nakijken, stuur een bericht naar marketing@thepurposecompany.nl

Blog

Van maatschappijleer naar leer van de maatschappij

Betekenis in het onderwijs van morgen

Augustus 2020

Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Waarmee kan ik met mijn kwaliteiten en energie de maatschappij een stukje mooier maken? Stel jij jezelf deze vragen wel eens? Hoe meer de antwoorden overlappen, hoe dichter je zit bij je bedoeling, je richting, je kompas(sie), jouw purpose!

Deze vragen heb ik mijzelf niet vaak gesteld, al helemaal niet op jongere leeftijd. Fascinerend eigenlijk, omdat ze aan de basis liggen van je eigen (werk)geluk. Of je nu behoort tot de verloren generatie X (tot 1980) waartoe ik behoor, of millennials - generatie Y (tot 2000), of digital natives - generatie Z (tot nu) maakt wat dat betreft geen verschil, bovenstaande levensvragen lijken me universeel.

Het huidige basis- en voortgezet onderwijs besteed aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling maar is het voldoende voor het daadwerkelijk vinden van je eigen betekenis? In mijn tijd had je vakken als maatschappijleer en godsdienst die gingen over maatschappelijke vraagstukken, het algemeen nut, persoonlijke verdieping en zingeving. De intentie om dichter tot mijn eigen betekenis te komen is er in die tijd zeker geweest, maar ook toen kwam dit bij mij onvoldoende ‘uit de verf’.

Hoe komt het dat maatschappelijke bijdrage bij het proces van studiekeuze weinig doorslaggevend genoemd kan worden? Dat vindt nu nog voor een belangrijk deel plaats met een nauwe blik op eigen (karakter) eigenschappen, goed zijn in bepaalde schoolvakken en persoonlijke interesses, maar veel minder op je mogelijk bredere betekenis in deze wereld. Hoe maak je dan vroegtijdig gelukbrengende afwegingen? Temeer belangrijk vanwege de invoering van het leenstelsel, het verkrappen van de studiefinanciering en de vaak financieel gedreven drang naar uiteindelijk het hoogst haalbare niveau van onderwijs.

Hoe komt het dat onderwerpen als duurzaamheid en (werk)geluk niet als vast onderdeel in het hoofdcurriculum van beroepsopleidingen of universiteiten voorkomen? Ze lijken verbannen naar de vrije ruimte en keuzedelen. Op dergelijke instituten studeren nota bene jaarlijks onze nieuwste bestuursvoorzitters en politici af. Laten wij met elkaar onze goede intenties echt van het papier afhalen en omzetten in passende lesmodules en curriculum aanpassingen.

Toekomstige generaties bereiden zich nu voor op een werkzaam leven met een goede match tussen persoon en organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Er is nog weinig aandacht voor de impact en bijdrage aan het totale welzijn van de wereld! Immers ontbreekt de context waarbinnen diezelfde organisaties opereren en waar ze volledig afhankelijk van zijn.

Dát moet beter kunnen voor een betekenisvolle toekomst! Door bij de ontwikkeling van nieuwe generaties al vroegtijdig het besef te creëren dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, laten zien dat we allen verantwoordelijkheid dragen voor een betere wereld en hierin een actieve rol kunnen vervullen. Laat dit laatste er voor ieder individu één zijn, die naadloos bij hen past. Dan komt de rest vanzelf.

Nu vraag ik me in alle nieuwgierigheid wel eens af; hoe had mijn leven er uitgezien als ik gestimuleerd was om mezelf die vragen van jongs af aan wel heel duidelijk te stellen. Ik wil bijzonder graag met die inzichten van nu, aan de ontwikkeling van nieuwe generaties een bijdrage leveren. Hieronder een mogelijke route voor een waardevolle toevoeging in het huidige onderwijs. Een traject dat wat mij betreft uit meerdere, van elkaar onafhankelijke modules en diverse on- en offline mogelijkheden bestaat.

Met mij verder brainstormen over ‘persoonlijk & maatschappelijk welzijn opnemen in het onderwijs’ of het onderstaande uitwerken? Neem contact op! tim@thepurposecompany.nl


Begripsvorming

Doel; duiding van de verschillende relevante begrippen en definitie van bijvoorbeeld betekenis, nieuwe economie, maatschappelijke impact, holistisch, circulariteit, (werk)geluk en duurzaamheid.

Werkvorm; een individueel onderzoek, in groepjes bespreken en werken aan het product.

Product; uitwerking van termen en bijbehorende definities, duiding van verschillen en overeenkomsten van mening.

Kracht van betekenis

Doel; inzicht in het nut van een breed gedeelde betekenis in organisaties en instellingen.

Werkvorm; een masterclass (eventueel aangevuld met bedrijfspresentaties door externen) over sprekende organisaties met maatschappelijke betekenis of personen die een duidelijke betekenis vertegenwoordig(d)en en in groepjes werken aan het product of zelfgecreëerde organisaties succesvoller maken door middel van het toevoegen van betekenis.

Product; uitwerking van bepalende kenmerken van succes aan de hand van bijvoorbeeld een organisatie of persoon.

Individuele betekenis

Doel; inzicht bij de eigen (levens)vragen; Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Daarbij gaat het om verantwoording nemen, entrepreneurship en intrepreneurship, persoonlijk leiderschap.

Werkvorm; een masterclass over de ontwikkelingscyclus, een persoonlijk voorwerp met storytelling, eigen waardenpalet, archetype en in kleine groepjes werken aan het product.

Product; verslag van individueel (met zoveel mogelijk overlap) beantwoordde vragen; Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Hoe kan ik met mijn kennis & vaardigheden ook actief bijdragen aan de maatschappij?

Betekenis in organisaties

Doel; begrip over het belang van betekenis in organisaties, de verschillen met en tussen missie, visie, strategie en waarden en tussen organisaties die puur vanuit een purpose ontstaan of later een purpose toevoegen.

Werkvorm; een masterclass over de vier lagen van verbondenheid, deze lagen in groepjes ervaren door eigen virtuele bedrijfssafari’s (of bedrijfspresentaties door externen) en in groepen werken aan het product.

Product; verslag van beantwoordde vragen; Wat is de kracht van overlappende persoonlijke- en organisatie betekenis? Is werkgeluk ook levensgeluk en vice versa? Is de term work-life balans nog relevant?

Betekenis in organisaties (vervolg)

Doel; kennis in het kader van meten is weten, wat de beschikbare instrumenten zijn voor winst en meerwaarde (Six Capitals, Sustainable Development Goals, Scale of Significance, Bruto Nationaal Geluk) en de effecten op bestuurlijke- en controlerende functies.

Werkvorm; een onderzoek (of door bedrijfspresentaties door externen) naar cijfers, behaalde resultaten en verslaglegging daarover bij verschillende publieke- en private organisaties en in groepjes werken aan het product.

Product; uitwerking van verschillen en relaties tussen duurzame management intenties, genomen maatregelen en daadwerkelijk bereikte impact en het belang van relevantie en significantie van de daarbij gekozen thema’s.

Blog

Lessen uit een wereld in Coronastand

Maart 2020

Onze geschiedenis is een reeks van maatschappelijke gebeurtenissen bepalend voor de wereld waarin wij nu leven. 2020 gaat met de Corona crisis daarin een prominente plaats innemen. Een crisis die qua impact al wordt vergeleken met WOII. Hoe kortgeleden is het dat we nog vol in de waan van de dag leefden? Voor mij was dat slechts 3 weken terug. Een tijd waarin veel duidelijk was: waar wil ik naar toe, wat doe ik nu om dat te bereiken in een ogenschijnlijk maakbare wereld. Tot de Corona crisis.

Hoe heeft Corona ons kunnen overvallen van iets ver weg in Wuhan tot een haast existentiële dreiging hier en nu? Iets onzichtbaars dat ons gehele dagelijkse leven sindsdien bepaald en momenteel alles op zijn kop zet. Het gezegde; never waste a good crisis heeft mij sinds het begin niet meer losgelaten. Ik wil naast alle onzekerheid en angst deze tijd vooral ook zien als kans om ervan te leren. Maar wanneer begon dit eigenlijk?

Eind februari kregen wij de officiële bevestiging van besmetting in Nederland. Maatregelen volgen elkaar daarna snel op, eerst van organisatie en structuur op grote lijnen voor enig herstel van veiligheidsgevoel en rust. Later interventies om de spreiding van het virus te bedwingen opgeschaald om de leefsituatie voor zover mogelijk te normaliseren. Begin maart is in ons land het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren en een week later verklaart de WHO de Corona pandemie een feit. Het virus brengt wereldwijd gedeelde onzekerheid en angst en daarmee een gezamenlijk belang, een doel met gevoel voor urgentie en groeiende behoefte aan duidelijkheid en daadkracht.

Vanaf eind maart geldt in Nederland een zogenaamde intelligente lockdown. Een bizarre tijd waaraan we na het eerste schokeffect en mogelijk ontkenning langzaam gewend lijken te raken en waarin slecht nieuws ook nieuws is. In Nederland zijn er op het moment van schrijven 771 mensen overleden aan het virus en zijn er 10.866 bevestigde besmettingen. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Van China, Korea, Iran, Italië en Nederland is het epicentrum ondertussen alweer verschoven naar de VS en de stad New York.

In de bestrijding richten wij ons ondertussen op het centrale doel en wordt er efficiënt gewerkt aan de meest essentiële zaken. Politieke, culturele en religieuze kleuren vervagen. Op 20 maart vervangt Martin van Rijn (PVDA) Bruno Bruins (VVD) als minister van Medische Zorg. Multidisciplinaire teams van specialisten krijgen belangrijke medezeggenschap. Jaap van Dissel verzekert zich een plek in de geschiedenisboeken. Het is een tijd van; afspraken uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alles lijkt plots mogelijk. Tot voor kort was er geen geld voor onderwijs en zorg, nu lijkt de schatkist open voor zolang dat nodig is. 15 miljard al voor de eerste economische nood alleen.

Crises lijken bovendien oer-gedrag in ons aan te spreken en zo een positieve stimulans te zijn tot onbaatzuchtig-, en medemenselijkheid. We spreken vaker en openlijk onze waardering uit voor een ander, de klapkoren voor de helden van de zorg zullen we ons lang heugen. De hashtag Coronahulp loopt over van ideeën. Vrijwillig passen we op elkaars kinderen en doen we boodschappen voor hen die beter binnen blijven.

We voelen ons kwetsbaar, werken veelal van huis, doen als het ware een stapje opzij, bedenken wat we kunnen doen voor de ander en worden weer creatief. Hoogwerkers bij het raam van onze ouderen om hen op de verjaardag toe te zingen en beren in de vensterbank om speurtochten voor kinderen buiten te veraangenamen. Medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid, eigenschappen die in deze tijden van nood ons juist weerbaar en veerkrachtig maken. Veerkracht en positieve effecten tonen zich op onverwachte wijzen. De natuur die in meerdere opzichten opleeft. Er is minder vervuiling door emissies van vervoer en industrie. In Venetië zwemt de vis weer tot ín de binnenstad.

Ook de tegenbeweging bestaat, parallel aan de crisis en groeit. In tijden dat alles anders is willen we tenslotte ook terug naar het vertrouwde. Er worden fuck the crisis feesten georganiseerd door en voor ontkenners. Zwakke plekken in de maatschappij komen aan het licht. Ziekenhuizen hebben slechts één leverancier voor strategische middelen. Maar zo blijkt ook het ontbreken van gebarentaal bij belangrijke persconferenties, sinds dat er is kan iedereen het woord hamsteren uitbeelden aan doven. Het virus slaat nog in alle hevigheid om zich heen of we beginnen ons al openlijk af te vragen of de oplossing niet erger is dan de kwaal. Een kwaal die Corona heet en die ons angst brengt door onzekerheid maar tevens de wil om het te overwinnen. Uiteindelijk gaan we dit virus ook weer temmen en voegen we een beladen stuk inhoud toe aan de wereldgeschiedenis.

Hopelijk nemen we allemaal onze ervaringen en lessen actief mee uit deze wereld in Coronastand, laat de crisis alsjeblieft niet voor niets zijn geweest. Wat als we de ervaringen en geleerde lessen vertalen naar betekenisvolle organisaties en betekenisvol werken voor het post-Corona tijdperk? Hoe verhogen we veerkracht voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de organisaties waarin we werken?

Wat zou het mooi zijn als we ons de volgende vragen stellen:

 • Wat is nu de purpose van ónze organisatie waarbij vrijwel niemand twijfels heeft over het belang en de urgentie ervan?

 • Wat zijn nu onze nieuwe waarden waaruit vervolgens missie, visie en strategie ontstaan?

 • Wat is de maatschappelijke betekenis die we willen realiseren, waarvoor wij intrinsiek gemotiveerd zijn, altijd stappen extra willen zetten?

 • Hoe organiseren we dat we permanent van een dergelijke drijvende, inspirerende en vrijwel eensgezinde kracht gebruik blijven maken?

 • Hoe beperken we ons als leiders eerst tot de grote lijnen en kaders en laten we daarna de invulling en uitwerking vooral over aan multidisciplinaire teams?

 • Hoe communiceren we continu open, eerlijk en feitelijk over de betekenis, de prestaties en behaalde resultaten en vragen we én bieden we hulp aan bij welzijn vraagstukken?

 • Hoe stimuleren we creativiteit door nu en dan rust te creëren en zo andere zintuigen aan te spreken voor het vinden van nieuwe en onorthodoxe oplossingen?

Laten wij de op brede schaal vrijgekomen medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid blijven koesteren voor een nog mooiere wereld. Dit gaat over het duiden van purpose (betekenis), een hoger doel voor organisaties en instellingen. Een doel dat niet alleen op papier staat maar er ook van afgehaald wordt en lééft. Betekenis die voor jou als medewerker of leider merkbaar is, gevoeld wordt en waaraan je bijdraagt zodat jij nóg trotser wordt op wat je doet en dat ook uitstraalt.

Tim

‘Sociale onthouding’ is onmenselijk.                                                                                         

Maart 2020

Het Corona-virus geeft ons dwingende aanleiding iets onnatuurlijks te doen en heeft daarmee een grote impact op de wereld en ontwricht in vele opzichten onze samenleving. De belangrijkste tegenmaatregel die wij op korte termijn kunnen nemen is sociale onthouding. Dit beperkt de snelheid van de verspreiding van het virus, waardoor zieke mensen geholpen kunnen blijven worden, we geleidelijk weerstand opbouwen en ondertussen een vaccin kan worden ontwikkeld.

De mens is echter een sociaal dier, door sociaal gedrag in staat geweest zich te ontwikkelen en daardoor uit de voedselketen te stappen. Eén van de belangrijkste aspecten voor de mens en zijn of haar geluk is dit sociale aspect en daarin worden we door het Corona virus nu juist geraakt.

Jouw sociale omgeving bestaat uit een aantal groepen waar je deel vanuit maakt en dat samen noem ik jouw ’tribe’. In het boek dat ik voor mijn twee zonen heb geschreven (‘leef vandaag én denk aan morgen’, welke overigens niet te koop is), noem ik dit de ‘Tribe of Happiness’. De mensen in jouw tribedragen voor een groot deel bij aan jouw eigen geluk. Als er mensen inzitten die niet het beste met je voor hebben, kunnen ze een negatieve impact hebben op jouw geluk.

Binnen jouw tribe heb je verschillende rollen. Van familielid (kind, broer/ zus en/of ouder), collega, teamlid, vrijwilliger etc. tot aan buurman of buurvrouw en buurtbewoner. De ’Tribe of Happiness’ bestaat dus uit verschillende rollen, die je vervult in verschillende groepen. Jouw uiteindelijke geluk wordt grotendeels bepaald door hoe goed en prettig jij je voelt, de optelsom van jouw rollen binnen deze verschillende groepen.  

Voor de meesten van ons geldt dat een heel groot deel van de tijd wordt besteed aan werk en de rol die je daar vervult. Nu is al vaak aangetoond dat 70% van de mensen hun werk beoordelen van ‘niet leuk’ tot ‘vreselijk’. De oorzaak van deze beoordeling ligt gedeeltelijk in het feit dat mensen werk doen waar ze niet goed in zijn, of iets doen wat ze gewoonweg niet leuk vinden.

Een ander aspect dat meespeelt in jouw werkende rol en dat juist toevoegt aan werkgeluk is als je het gevoel hebt dat je werk er toe doet. Je vindt het werk dus niet alleen leuk, het past bij je talenten, je bent er goed in, en je voelt bovendien dat het betekenis, of Purpose, heeft.

Deze tijd van ’sociale isolatie’ kan er een zijn van zelfreflectie en nadenken of deze positieve drivers ook voor jou gelden. Door voor een organisatie te werken met duidelijke Purpose, krijgt jouw persoonlijke bijdrage aan deze organisatie direct ook meer betekenis. Hoe zit dat dan? Vanuit de Purpose van de organisatie worden met de missie, visie en strategie tegelijkertijd maatschappelijke doelen gedefinieerd, die bijvoorbeeld aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Daaraan kan jij dan direct via jouw bedrijf een bijdrage leveren.

Aangezien we inmiddels al enige jaren van de kenniseconomie zijn overgegaan in de betekeniseconomie, gaat Purpose bij steeds meer mensen een grotere rol spelen. Zeker voor de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreedt is betekenisvol werken essentieel.

Onderstaand model geeft weer waarop deze visie is gebaseerd. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan zit je in jouw passie: al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage leveren aan toe, dan kom je bij jouw Purpose terecht. Dat is niet altijd eenvoudig, vandaar dat het werken voor een bedrijf met voelbare Purpose dit intrinsieke verlangen ook kan invullen.

Door deze maatschappelijke bijdrage geef je iets terug aan de wereld en/of medemens. Ook geven is een belangrijks aspect van geluk.

Aangezien we op dit moment door het Corona virus gedwongen worden om 'sociaal te onthouden', maar er in éénieders omgeving ook mensen zijn die nu support nodig hebben, is deze periode van isolement een tijd om voor jouw tribe te zorgen, zodat we er straks met z’n allen sterker uitkomen.

Ik wens jullie alle gezondheid en (werk)geluk toe.

Take care!

Edward