positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

bel 06 24 75 86 85 of 06 21 57 75 65

The Purpose Company

Positieve impact op medewerkers, de business én de wereld om ons heen

Van maatschappijleer naar leer van de maatschappij                                                             Augustus 2020

Betekenis in het onderwijs van morgen

Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Waarmee kan ik met mijn kwaliteiten en energie de maatschappij een stukje mooier maken? Stel jij jezelf deze vragen wel eens? Hoe meer de antwoorden overlappen, hoe dichter je zit bij je bedoeling, je richting, je kompas(sie), jouw purpose!

Deze vragen heb ik mijzelf niet vaak gesteld, al helemaal niet op jongere leeftijd. Fascinerend eigenlijk, omdat ze aan de basis liggen van je eigen (werk)geluk. Of je nu behoort tot de verloren generatie X (tot 1980) waartoe ik behoor, of millennials - generatie Y (tot 2000), of digital natives - generatie Z (tot nu) maakt wat dat betreft geen verschil, bovenstaande levensvragen lijken me universeel.

Het huidige basis- en voortgezet onderwijs besteed aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling maar is het voldoende voor het daadwerkelijk vinden van je eigen betekenis? In mijn tijd had je vakken als maatschappijleer en godsdienst die gingen over maatschappelijke vraagstukken, het algemeen nut, persoonlijke verdieping en zingeving. De intentie om dichter tot mijn eigen betekenis te komen is er in die tijd zeker geweest, maar ook toen kwam dit bij mij onvoldoende ‘uit de verf’.

Hoe komt het dat maatschappelijke bijdrage bij het proces van studiekeuze weinig doorslaggevend genoemd kan worden? Dat vindt nu nog voor een belangrijk deel plaats met een nauwe blik op eigen (karakter) eigenschappen, goed zijn in bepaalde schoolvakken en persoonlijke interesses, maar veel minder op je mogelijk bredere betekenis in deze wereld. Hoe maak je dan vroegtijdig gelukbrengende afwegingen? Temeer belangrijk vanwege de invoering van het leenstelsel, het verkrappen van de studiefinanciering en de vaak financieel gedreven drang naar uiteindelijk het hoogst haalbare niveau van onderwijs.

Hoe komt het dat onderwerpen als duurzaamheid en (werk)geluk niet als vast onderdeel in het hoofdcurriculum van beroepsopleidingen of universiteiten voorkomen? Ze lijken verbannen naar de vrije ruimte en keuzedelen. Op dergelijke instituten studeren nota bene jaarlijks onze nieuwste bestuursvoorzitters en politici af. Laten wij met elkaar onze goede intenties echt van het papier afhalen en omzetten in passende lesmodules en curriculum aanpassingen.

Toekomstige generaties bereiden zich nu voor op een werkzaam leven met een goede match tussen persoon en organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Er is nog weinig aandacht voor de impact en bijdrage aan het totale welzijn van de wereld! Immers ontbreekt de context waarbinnen diezelfde organisaties opereren en waar ze volledig afhankelijk van zijn.

Dát moet beter kunnen voor een betekenisvolle toekomst! Door bij de ontwikkeling van nieuwe generaties al vroegtijdig het besef te creëren dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, laten zien dat we allen verantwoordelijkheid dragen voor een betere wereld en hierin een actieve rol kunnen vervullen. Laat dit laatste er voor ieder individu één zijn, die naadloos bij hen past. Dan komt de rest vanzelf.

Nu vraag ik me in alle nieuwgierigheid wel eens af; hoe had mijn leven er uitgezien als ik gestimuleerd was om mezelf die vragen van jongs af aan wel heel duidelijk te stellen. Ik wil bijzonder graag met die inzichten van nu, aan de ontwikkeling van nieuwe generaties een bijdrage leveren. Hieronder een mogelijke route voor een waardevolle toevoeging in het huidige onderwijs. Een traject dat wat mij betreft uit meerdere, van elkaar onafhankelijke modules en diverse on- en offline mogelijkheden bestaat.

Met mij verder brainstormen over ‘persoonlijk & maatschappelijk welzijn opnemen in het onderwijs’ of het onderstaande uitwerken? Neem contact op!tim@thepurposecompany.nl


Begripsvorming

Doel; duiding van de verschillende relevante begrippen en definitie van bijvoorbeeld betekenis, nieuwe economie, maatschappelijke impact, holistisch, circulariteit, (werk)geluk en duurzaamheid.

Werkvorm; een individueel onderzoek, in groepjes bespreken en werken aan het product.

Product; uitwerking van termen en bijbehorende definities, duiding van verschillen en overeenkomsten van mening.

Kracht van betekenis

Doel; inzicht in het nut van een breed gedeelde betekenis in organisaties en instellingen.

Werkvorm; een masterclass (eventueel aangevuld met bedrijfspresentaties door externen) over sprekende organisaties met maatschappelijke betekenis of personen die een duidelijke betekenis vertegenwoordig(d)en en in groepjes werken aan het product of zelfgecreëerde organisaties succesvoller maken door middel van het toevoegen van betekenis.

Product; uitwerking van bepalende kenmerken van succes aan de hand van bijvoorbeeld een organisatie of persoon.

Individuele betekenis

Doel; inzicht bij de eigen (levens)vragen; Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Daarbij gaat het om verantwoording nemen, entrepreneurship en intrepreneurship, persoonlijk leiderschap.

Werkvorm; een masterclass over de ontwikkelingscyclus, een persoonlijk voorwerp met storytelling, eigen waardenpalet, archetype en in kleine groepjes werken aan het product.

Product; verslag van individueel (met zoveel mogelijk overlap) beantwoordde vragen; Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Hoe kan ik met mijn kennis & vaardigheden ook actief bijdragen aan de maatschappij?

Betekenis in organisaties

Doel; begrip over het belang van betekenis in organisaties, de verschillen met en tussen missie, visie, strategie en waarden en tussen organisaties die puur vanuit een purpose ontstaan of later een purpose toevoegen.

Werkvorm; een masterclass over de vier lagen van verbondenheid, deze lagen in groepjes ervaren door eigen virtuele bedrijfssafari’s (of bedrijfspresentaties door externen) en in groepen werken aan het product.

Product; verslag van beantwoordde vragen; Wat is de kracht van overlappende persoonlijke- en organisatie betekenis? Is werkgeluk ook levensgeluk en vice versa? Is de term work-life balans nog relevant?

Betekenis in organisaties (vervolg)

Doel; kennis in het kader van meten is weten, wat de beschikbare instrumenten zijn voor winst en meerwaarde (Six Capitals, Sustainable Development Goals, Scale of Significance, Bruto Nationaal Geluk) en de effecten op bestuurlijke- en controlerende functies.

Werkvorm; een onderzoek (of door bedrijfspresentaties door externen) naar cijfers, behaalde resultaten en verslaglegging daarover bij verschillende publieke- en private organisaties en in groepjes werken aan het product.

Product; uitwerking van verschillen en relaties tussen duurzame management intenties, genomen maatregelen en daadwerkelijk bereikte impact en het belang van relevantie en significantie van de daarbij gekozen thema’s.

Blog

Lessen uit een wereld in Coronastand                                                                                                           Maart 2020

Onze geschiedenis is een reeks van maatschappelijke gebeurtenissen bepalend voor de wereld waarin wij nu leven. 2020 gaat met de Corona crisis daarin een prominente plaats innemen. Een crisis die qua impact al wordt vergeleken met WOII. Hoe kortgeleden is het dat we nog vol in de waan van de dag leefden? Voor mij was dat slechts 3 weken terug. Een tijd waarin veel duidelijk was: waar wil ik naar toe, wat doe ik nu om dat te bereiken in een ogenschijnlijk maakbare wereld. Tot de Corona crisis.

Hoe heeft Corona ons kunnen overvallen van iets ver weg in Wuhan tot een haast existentiële dreiging hier en nu? Iets onzichtbaars dat ons gehele dagelijkse leven sindsdien bepaald en momenteel alles op zijn kop zet. Het gezegde; never waste a good crisis heeft mij sinds het begin niet meer losgelaten. Ik wil naast alle onzekerheid en angst deze tijd vooral ook zien als kans om ervan te leren. Maar wanneer begon dit eigenlijk?

Eind februari kregen wij de officiële bevestiging van besmetting in Nederland. Maatregelen volgen elkaar daarna snel op, eerst van organisatie en structuur op grote lijnen voor enig herstel van veiligheidsgevoel en rust. Later interventies om de spreiding van het virus te bedwingen opgeschaald om de leefsituatie voor zover mogelijk te normaliseren. Begin maart is in ons land het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren en een week later verklaart de WHO de Corona pandemie een feit. Het virus brengt wereldwijd gedeelde onzekerheid en angst en daarmee een gezamenlijk belang, een doel met gevoel voor urgentie en groeiende behoefte aan duidelijkheid en daadkracht.

Vanaf eind maart geldt in Nederland een zogenaamde intelligente lockdown. Een bizarre tijd waaraan we na het eerste schokeffect en mogelijk ontkenning langzaam gewend lijken te raken en waarin slecht nieuws ook nieuws is. In Nederland zijn er op het moment van schrijven 771 mensen overleden aan het virus en zijn er 10.866 bevestigde besmettingen. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Van China, Korea, Iran, Italië en Nederland is het epicentrum ondertussen alweer verschoven naar de VS en de stad New York.

In de bestrijding richten wij ons ondertussen op het centrale doel en wordt er efficiënt gewerkt aan de meest essentiële zaken. Politieke, culturele en religieuze kleuren vervagen. Op 20 maart vervangt Martin van Rijn (PVDA) Bruno Bruins (VVD) als minister van Medische Zorg. Multidisciplinaire teams van specialisten krijgen belangrijke medezeggenschap. Jaap van Dissel verzekert zich een plek in de geschiedenisboeken. Het is een tijd van; afspraken uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alles lijkt plots mogelijk. Tot voor kort was er geen geld voor onderwijs en zorg, nu lijkt de schatkist open voor zolang dat nodig is. 15 miljard al voor de eerste economische nood alleen.

Crises lijken bovendien oer-gedrag in ons aan te spreken en zo een positieve stimulans te zijn tot onbaatzuchtig-, en medemenselijkheid. We spreken vaker en openlijk onze waardering uit voor een ander, de klapkoren voor de helden van de zorg zullen we ons lang heugen. De hashtag Coronahulp loopt over van ideeën. Vrijwillig passen we op elkaars kinderen en doen we boodschappen voor hen die beter binnen blijven.

We voelen ons kwetsbaar, werken veelal van huis, doen als het ware een stapje opzij, bedenken wat we kunnen doen voor de ander en worden weer creatief. Hoogwerkers bij het raam van onze ouderen om hen op de verjaardag toe te zingen en beren in de vensterbank om speurtochten voor kinderen buiten te veraangenamen. Medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid, eigenschappen die in deze tijden van nood ons juist weerbaar en veerkrachtig maken. Veerkracht en positieve effecten tonen zich op onverwachte wijzen. De natuur die in meerdere opzichten opleeft. Er is minder vervuiling door emissies van vervoer en industrie. In Venetië zwemt de vis weer tot ín de binnenstad.

Ook de tegenbeweging bestaat, parallel aan de crisis en groeit. In tijden dat alles anders is willen we tenslotte ook terug naar het vertrouwde. Er worden fuck the crisis feesten georganiseerd door en voor ontkenners. Zwakke plekken in de maatschappij komen aan het licht. Ziekenhuizen hebben slechts één leverancier voor strategische middelen. Maar zo blijkt ook het ontbreken van gebarentaal bij belangrijke persconferenties, sinds dat er is kan iedereen het woord hamsteren uitbeelden aan doven. Het virus slaat nog in alle hevigheid om zich heen of we beginnen ons al openlijk af te vragen of de oplossing niet erger is dan de kwaal. Een kwaal die Corona heet en die ons angst brengt door onzekerheid maar tevens de wil om het te overwinnen. Uiteindelijk gaan we dit virus ook weer temmen en voegen we een beladen stuk inhoud toe aan de wereldgeschiedenis.

Hopelijk nemen we allemaal onze ervaringen en lessen actief mee uit deze wereld in Coronastand, laat de crisis alsjeblieft niet voor niets zijn geweest. Wat als we de ervaringen en geleerde lessen vertalen naar betekenisvolle organisaties en betekenisvol werken voor het post-Corona tijdperk? Hoe verhogen we veerkracht voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de organisaties waarin we werken?

Wat zou het mooi zijn als we ons de volgende vragen stellen:

  • Wat is nu de purpose van ónze organisatie waarbij vrijwel niemand twijfels heeft over het belang en de urgentie ervan?

  • Wat zijn nu onze nieuwe waarden waaruit vervolgens missie, visie en strategie ontstaan?

  • Wat is de maatschappelijke betekenis die we willen realiseren, waarvoor wij intrinsiek gemotiveerd zijn, altijd stappen extra willen zetten?

  • Hoe organiseren we dat we permanent van een dergelijke drijvende, inspirerende en vrijwel eensgezinde kracht gebruik blijven maken?

  • Hoe beperken we ons als leiders eerst tot de grote lijnen en kaders en laten we daarna de invulling en uitwerking vooral over aan multidisciplinaire teams?

  • Hoe communiceren we continu open, eerlijk en feitelijk over de betekenis, de prestaties en behaalde resultaten en vragen we én bieden we hulp aan bij welzijn vraagstukken?

  • Hoe stimuleren we creativiteit door nu en dan rust te creëren en zo andere zintuigen aan te spreken voor het vinden van nieuwe en onorthodoxe oplossingen?

Laten wij de op brede schaal vrijgekomen medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid blijven koesteren voor een nog mooiere wereld. Dit gaat over het duiden van purpose (betekenis), een hoger doel voor organisaties en instellingen. Een doel dat niet alleen op papier staat maar er ook van afgehaald wordt en lééft. Betekenis die voor jou als medewerker of leider merkbaar is, gevoeld wordt en waaraan je bijdraagt zodat jij nóg trotser wordt op wat je doet en dat ook uitstraalt.

Tim Horsten

‘Sociale onthouding’ is onmenselijk.                                                                                         Maart 2020

Het Corona-virus geeft ons dwingende aanleiding iets onnatuurlijks te doen en heeft daarmee een grote impact op de wereld en ontwricht in vele opzichten onze samenleving. De belangrijkste tegenmaatregel die wij op korte termijn kunnen nemen is sociale onthouding. Dit beperkt de snelheid van de verspreiding van het virus, waardoor zieke mensen geholpen kunnen blijven worden, we geleidelijk weerstand opbouwen en ondertussen een vaccin kan worden ontwikkeld.

De mens is echter een sociaal dier, door sociaal gedrag in staat geweest zich te ontwikkelen en daardoor uit de voedselketen te stappen. Eén van de belangrijkste aspecten voor de mens en zijn of haar geluk is dit sociale aspect en daarin worden we door het Corona virus nu juist geraakt.

Jouw sociale omgeving bestaat uit een aantal groepen waar je deel vanuit maakt en dat samen noem ik jouw ’tribe’. In het boek dat ik voor mijn twee zonen heb geschreven (‘leef vandaag én denk aan morgen’, welke overigens niet te koop is), noem ik dit de ‘Tribe of Happiness’. De mensen in jouw tribedragen voor een groot deel bij aan jouw eigen geluk. Als er mensen inzitten die niet het beste met je voor hebben, kunnen ze een negatieve impact hebben op jouw geluk.

Binnen jouw tribe heb je verschillende rollen. Van familielid (kind, broer/ zus en/of ouder), collega, teamlid, vrijwilliger etc. tot aan buurman of buurvrouw en buurtbewoner. De ’Tribe of Happiness’ bestaat dus uit verschillende rollen, die je vervult in verschillende groepen. Jouw uiteindelijke geluk wordt grotendeels bepaald door hoe goed en prettig jij je voelt, de optelsom van jouw rollen binnen deze verschillende groepen.  

Voor de meesten van ons geldt dat een heel groot deel van de tijd wordt besteed aan werk en de rol die je daar vervult. Nu is al vaak aangetoond dat 70% van de mensen hun werk beoordelen van ‘niet leuk’ tot ‘vreselijk’. De oorzaak van deze beoordeling ligt gedeeltelijk in het feit dat mensen werk doen waar ze niet goed in zijn, of iets doen wat ze gewoonweg niet leuk vinden.

Een ander aspect dat meespeelt in jouw werkende rol en dat juist toevoegt aan werkgeluk is als je het gevoel hebt dat je werk er toe doet. Je vindt het werk dus niet alleen leuk, het past bij je talenten, je bent er goed in, en je voelt bovendien dat het betekenis, of Purpose, heeft.

Deze tijd van ’sociale isolatie’ kan er een zijn van zelfreflectie en nadenken of deze positieve drivers ook voor jou gelden. Door voor een organisatie te werken met duidelijke Purpose, krijgt jouw persoonlijke bijdrage aan deze organisatie direct ook meer betekenis. Hoe zit dat dan? Vanuit de Purpose van de organisatie worden met de missie, visie en strategie tegelijkertijd maatschappelijke doelen gedefinieerd, die bijvoorbeeld aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Daaraan kan jij dan direct via jouw bedrijf een bijdrage leveren.

Aangezien we inmiddels al enige jaren van de kenniseconomie zijn overgegaan in de betekeniseconomie, gaat Purpose bij steeds meer mensen een grotere rol spelen. Zeker voor de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreedt is betekenisvol werken essentieel.

Onderstaand model geeft weer waarop deze visie is gebaseerd. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan zit je in jouw passie: al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage leveren aan toe, dan kom je bij jouw Purpose terecht. Dat is niet altijd eenvoudig, vandaar dat het werken voor een bedrijf met voelbare Purpose dit intrinsieke verlangen ook kan invullen.

Door deze maatschappelijke bijdrage geef je iets terug aan de wereld en/of medemens. Ook geven is een belangrijks aspect van geluk.

Aangezien we op dit moment door het Corona virus gedwongen worden om 'sociaal te onthouden', maar er in éénieders omgeving ook mensen zijn die nu support nodig hebben, is deze periode van isolement een tijd om voor jouw tribe te zorgen, zodat we er straks met z’n allen sterker uitkomen.

Ik wens jullie alle gezondheid en (werk)geluk toe.

Take care!

Edward