Engelse vlag

Blog: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Ben jij er klaar voor?

Laptop met duurzame icons

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wetgeving die tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te verbeteren. Het is een uitbreiding en herziening van de bestaande niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD). De CSRD werd voorgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van haar ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de financiële sector en bedrijfsverslaggeving. Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal liggen mede ten grondslag aan deze ontwikkeling.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en doelstellingen van de CSRD:

 1. Uitbreiding van de reikwijdte: De CSRD zal van toepassing zijn op bedrijven, financiële instellingen en overheidsentiteiten in de Europese Unie (EU). Dit betekent dat meer bedrijven verplicht zullen worden om niet-financiële informatie te rapporteren.
 2. Geharmoniseerde rapportagestandaarden: De CSRD introduceert geharmoniseerde normen voor duurzaamheidsrapportage op basis van de Sustainable Finance Taxonomy van de EU. Deze normen zullen het voor bedrijven gemakkelijker maken om relevante informatie te rapporteren en zullen de vergelijkbaarheid tussen bedrijven vergroten.
 3. Uitgebreide informatievereisten: De nieuwe richtlijn zal de vereisten voor niet-financiële rapportage aanzienlijk uitbreiden. Bedrijven zullen verplicht worden om informatie te verstrekken over kwesties zoals klimaatverandering, milieuprestaties, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, diversiteit en anti-corruptiebeleid.
 4. Digitale rapportage: De CSRD moedigt het gebruik van digitale rapportage aan. Bedrijven worden aangemoedigd om gebruik te maken van gestructureerde gegevensformaten om de toegankelijkheid en analyseerbaarheid van duurzaamheidsinformatie te verbeteren.
 5. Accountantsverklaring: De CSRD vereist dat duurzaamheidsinformatie wordt ondersteund door een accountantsverklaring om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens te waarborgen.

De CSRD zal van kracht worden vanaf boekjaar 2024 en zal geleidelijk van toepassing worden op meer en kleinere bedrijven. Het uiteindelijke doel is om bedrijven in de EU aan te moedigen om duurzaamheid serieus te nemen, betrouwbare informatie (volgens de European Sustainability Reporting Standards) te verstrekken aan investeerders en belanghebbenden, en bij te dragen aan de overgang naar een duurzame economie.

Specificeer duurzaamheidsinformatie middels de ESRS

DeEuropean Sustainability Reporting Standards (ESRS) hebben tot doelhet specificeren van de duurzaamheidsinformatie die een onderneming overeenkomstig de richtlijn openbaar moet maken.

De ESRS specificeren met name de informatie die een onderneming over haar zogenaamde materiële duurzaamheidskwesties moet vrijgeven. De effecten, risico’s en kansen van materiële duurzaamheidskwesties met betrekking tot het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur op deze kwesties.

De informatie die zo wordt bekendgemaakt stelt gebruikers van de duurzaamheidsverklaring in staat om de materiële duurzaamheidskwesties van de onderneming te begrijpen en de effecten ervan op de ontwikkeling, prestaties en positie van de onderneming en de vergelijking ervan met andere ondernemingen.

De ESRS zijn opgebouwd uit algemene rapportagevereisten voor elke onderneming, algemene duurzaamheidsinformatie ongeacht de materiële duurzaamheidskwesties en de materiële duurzaamheidskwesties specifiek voor de onderneming. Daarnaast kunnen in de loop van de tijd nog sectorspecifieke vereisten volgen die vervolgens voor een onderneming uit die sector van toepassing zijn. Daarbuiten bestaat ook nog een mogelijkheid voor de onderneming om zelf materiële duurzaamheidskwesties toe te voegen indien zij dat voor een volledige weergave nodig acht.

De duurzaamheidskwesties waar de ESRS op ingaat zijn; klimaatverandering, vervuiling, water en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, grondstoffengebruik en circulaire economie, eigen medewerkers, werknemers uit de waardeketen, getroffen gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers en zakelijk gedrag.

Stappenplan om te komen tot compliance met de CSRD en ESRS

Beide regelingen zijn tot in diepte beschreven zodat ze van toepassing kunnen zijn op een groeiende groep Europese organisaties van grote diversiteit, die bovendien op transparante wijze onderling vergeleken kunnen gaan worden. Dat zorgt voor lijvige handleidingen aan de voorkant van een proces om voor organisaties tot compliance te komen. Volgens onderstaande stappenplan kan dit concreet worden opgepakt.

 1. Beschrijving van algemene vereisten en openbaarmakingen
 2. Bepalen van materiële duurzaamheidskwesties.
 3. Ontwikkelen van beleid, doelstellingen en indicatoren.
 4. Opzetten van kwaliteit datasysteem.
 5. Samenstellen en uitvoeren van actieplan.
 6. Ontwikkelen geïntegreerd rapportagesysteem.

1. Beschrijving van algemene vereisten en openbaarmakingen

De standaarden starten met de delen algemene vereisten en openbaarmakingen die van toepassing zijn op alle duurzaamheidskwesties die onder actuele normen en sectorspecifieke normen vallen. Dit eerste deel gaat in op de architectuur van de standaarden en de fundamentele concepten en stelt de algemene vereisten vast voor het voorbereiden en het presenteren van duurzaamheid gerelateerde informatie. Het stelt de informatie vast die de onderneming moet verstrekken op algemeen niveau, dus over alle materiële duurzaamheidskwesties heen en die ingaan op de rapporteringsgebieden; bestuur, strategie, impact, risico- en kansenbeheer, indicatoren en doelstellingen.

2. Bepalen van materiële duurzaamheidskwesties

De regeling is van toepassing op zogenaamde materiële duurzaamheidskwesties. Het zijn de kwesties die mogelijk een significant effect heeft op een onderneming, een risico of juist een kans vormen en dus negatieve of juist positieve impact kunnen hebben.

De regeling spreekt hierbij over een dubbele materialiteit, naast een financiële materialiteit nu ook een impact materialiteit. Die laatste wordt bepaald door niet-financiële risico’s en kansen op het vlak van milieu, maatschappij of bestuur. Gezien de rapportageverplichtingen op duurzaamheidskwesties is het gezamenlijk bepalen met interne en externe belanghebbenden van de materiële onderwerpen een belangrijke stap in dit proces.

3. Ontwikkelen van beleid, doelstellingen en indicatoren

Als de materiële duurzaamheidskwesties bekend zijn waarop gestuurd en gerapporteerd gaat worden is beleid daarop noodzakelijk. Dat start met het stellen van concrete realistische doelen en deadlines en het bepalen van managementverantwoordelijkheden. Vervolgens worden indicatoren vastgesteld waarop gemeten kan worden en een onderneming in staat stelt haar progressie richting het behalen van de doelen te meten en waar nodig bij te sturen.

4. Opzetten van kwaliteit datasysteem

De regeling vereist een ‘limited assurance’ door een accountant. Van groot belang is daarom het creëren van de mogelijkheid om voor de materiële kwesties kwalitatieve, relevante, getrouwe, begrijpbare, vergelijkbare en verifieerbare data te kunnen verzamelen en analyseren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er binnen een onderneming al aanwezig is om dit te kunnen doen maar vooral ook wat er verder nodig is om het data managementsysteem volledig te maken en op het noodzakelijk niveau van kwaliteit te krijgen en houden.

5. Samenstellen en uitvoeren van actieplan

Om tot uitvoer van het beleid en behalen van de doelstellingen te komen zijn per materiële duurzaamheidskwestie in de loop van de tijd maatregelen, beslissingen en interventies nodig. Een plan daarvoor met werkstromen, timing en verantwoordelijkheden dient daar waar nodig te worden ontwikkeld. Het data managementsysteem en data analyses zullen aangeven waar en wanneer interventies nodig zijn om bij te sturen.

6. Ontwikkelen geïntegreerd rapportagesysteem

Alle met bovenstaande stappenplan verzamelde informatie dient uiteindelijk te worden samengevat en omgezet in een bondige, overzichtelijke en begrijpelijke rapportage volgens de regeling.

Introductie van The Purpose Company

Het doel van The Purpose Company is een positieve impact te hebben op medewerkers, de business én de wereld om ons heen!

De impact die we gezamenlijk met organisaties nu en in de toekomst hebben, is onder andere afhankelijk van het vertrekpunt van de organisatie op – wat wij graag noemen – de betekenisladder. Wij onderscheiden de volgende drijfveren op de betekenisladder; bevlogenheid, vrijwilligheid en voldoen aan de norm.

Bij voldoen aan de norm wordt de organisatie voor haar duurzame beleid gedreven door extrinsieke factoren zoals wetgeving of bijvoorbeeld een strategische klant die als gevolg van die wetgeving haar leveranciers vraagt in haar beleid mee te bewegen. Een voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive waarbij volgens de European Sustainability Reporting Standards over niet-financiële waarde-creatie van organisaties gerapporteerd moet worden.

Bij vrijwilligheid voert de organisatie een duurzaam beleid en hanteert daarvoor een bepaalde (sector)standaard of volgt een gekozen model dat past bij de doelen die zij ermee wil bereiken. Een voorbeeld hiervan is de CO2 prestatieladder, een COmanagementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Bij bevlogenheid is een significant deel van de medewerkers, inclusief beslissers intrinsiek gedreven om continu als innovatief koploper met verduurzaming aan de slag te zijn en als voorbeeld te dienen. Duurzaam ondernemen en betekenisvol werken worden hierbij gezien als essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie. Positieve effecten ervan zijn zowel intern als extern zichtbaar en voelbaar voor de verschillende groepen belanghebbenden. 

The Purpose Company draagt bij om organisaties oer-gezond te maken, toekomstbestendig te zijn. De drijfveer van een organisatie bepaald daarbij ons startpunt. In de praktijk komen bovenstaande drijfveren in combinatie voor en wij streven ernaar om samen met de organisatie een zo hoog mogelijke positie op de betekenisladder te bereiken, voor optimale en langdurige impact.

Wil je meer weten of contact, stuur ons een bericht.

The Purpose Company

The Purpose Company
Edward, Hans en Tim van The Purpose Company

Positieve impact op medewerkers, de business én de wereld!

Volg ons op: