Engelse vlag

Blog: Van maatschappijleer naar leer van de maatschappij: Betekenis in het onderwijs van morgen

Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Waarmee kan ik met mijn kwaliteiten en energie de maatschappij een stukje mooier maken? Stel jij jezelf deze vragen wel eens? Hoe meer de antwoorden overlappen, hoe dichter je zit bij je bedoeling, je richting, je kompas(sie), jouw purpose!

Deze vragen heb ik mijzelf niet vaak gesteld, al helemaal niet op jongere leeftijd. Fascinerend eigenlijk, omdat ze aan de basis liggen van je eigen (werk)geluk. Of je nu behoort tot de verloren generatie X (tot 1980) waartoe ik behoor, of millennials – generatie Y (tot 2000), of digital natives – generatie Z (tot nu) maakt wat dat betreft geen verschil, bovenstaande levensvragen lijken me universeel.

Het huidige basis- en voortgezet onderwijs besteed aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling maar is het voldoende voor het daadwerkelijk vinden van je eigen betekenis? In mijn tijd had je vakken als maatschappijleer en godsdienst die gingen over maatschappelijke vraagstukken, het algemeen nut, persoonlijke verdieping en zingeving. De intentie om dichter tot mijn eigen betekenis te komen is er in die tijd zeker geweest, maar ook toen kwam dit bij mij onvoldoende ‘uit de verf’.

Hoe komt het dat maatschappelijke bijdrage bij het proces van studiekeuze weinig doorslaggevend genoemd kan worden? Dat vindt nu nog voor een belangrijk deel plaats met een nauwe blik op eigen (karakter) eigenschappen, goed zijn in bepaalde schoolvakken en persoonlijke interesses, maar veel minder op je mogelijk bredere betekenis in deze wereld. Hoe maak je dan vroegtijdig gelukbrengende afwegingen? Temeer belangrijk vanwege de invoering van het leenstelsel, het verkrappen van de studiefinanciering en de vaak financieel gedreven drang naar uiteindelijk het hoogst haalbare niveau van onderwijs.

Hoe komt het dat onderwerpen als duurzaamheid en (werk)geluk niet als vast onderdeel in het hoofdcurriculum van beroepsopleidingen of universiteiten voorkomen? Ze lijken verbannen naar de vrije ruimte en keuzedelen. Op dergelijke instituten studeren nota bene jaarlijks onze nieuwste bestuursvoorzitters en politici af. Laten wij met elkaar onze goede intenties echt van het papier afhalen en omzetten in passende lesmodules en curriculum aanpassingen.

Toekomstige generaties bereiden zich nu voor op een werkzaam leven met een goede match tussen persoon en organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Er is nog weinig aandacht voor de impact en bijdrage aan het totale welzijn van de wereld! Immers ontbreekt de context waarbinnen diezelfde organisaties opereren en waar ze volledig afhankelijk van zijn.

Dát moet beter kunnen voor een betekenisvolle toekomst! Door bij de ontwikkeling van nieuwe generaties al vroegtijdig het besef te creëren dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, laten zien dat we allen verantwoordelijkheid dragen voor een betere wereld en hierin een actieve rol kunnen vervullen. Laat dit laatste er voor ieder individu één zijn, die naadloos bij hen past. Dan komt de rest vanzelf.

Nu vraag ik me in alle nieuwgierigheid wel eens af; hoe had mijn leven er uitgezien als ik gestimuleerd was om mezelf die vragen van jongs af aan wel heel duidelijk te stellen. Ik wil bijzonder graag met die inzichten van nu, aan de ontwikkeling van nieuwe generaties een bijdrage leveren. Hieronder een mogelijke route voor een waardevolle toevoeging in het huidige onderwijs. Een traject dat wat mij betreft uit meerdere, van elkaar onafhankelijke modules en diverse on- en offline mogelijkheden bestaat.

Met mij verder brainstormen over ‘persoonlijk & maatschappelijk welzijn opnemen in het onderwijs’ of het onderstaande uitwerken? Neem contact op! tim@thepurposecompany.nl

Begripsvorming

Doel; duiding van de verschillende relevante begrippen en definitie van bijvoorbeeld betekenis, nieuwe economie, maatschappelijke impact, holistisch, circulariteit, (werk)geluk en duurzaamheid.

Werkvorm; een individueel onderzoek, in groepjes bespreken en werken aan het product.

Product; uitwerking van termen en bijbehorende definities, duiding van verschillen en overeenkomsten van mening.

Kracht van betekenis

Doel; inzicht in het nut van een breed gedeelde betekenis in organisaties en instellingen.

Werkvorm; een masterclass (eventueel aangevuld met bedrijfspresentaties door externen) over sprekende organisaties met maatschappelijke betekenis of personen die een duidelijke betekenis vertegenwoordig(d)en en in groepjes werken aan het product of zelfgecreëerde organisaties succesvoller maken door middel van het toevoegen van betekenis.

Product; uitwerking van bepalende kenmerken van succes aan de hand van bijvoorbeeld een organisatie of persoon.

Individuele betekenis

Doel; inzicht bij de eigen (levens)vragen; Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Daarbij gaat het om verantwoording nemen, entrepreneurship en intrepreneurship, persoonlijk leiderschap.

Werkvorm; een masterclass over de ontwikkelingscyclus, een persoonlijk voorwerp met storytelling, eigen waardenpalet, archetype en in kleine groepjes werken aan het product.

Product; verslag van individueel (met zoveel mogelijk overlap) beantwoordde vragen; Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Hoe kan ik met mijn kennis & vaardigheden ook actief bijdragen aan de maatschappij?

Betekenis in organisaties

Doel; begrip over het belang van betekenis in organisaties, de verschillen met en tussen missie, visie, strategie en waarden en tussen organisaties die puur vanuit een purpose ontstaan of later een purpose toevoegen.

Werkvorm; een masterclass over de vier lagen van verbondenheid, deze lagen in groepjes ervaren door eigen virtuele bedrijfssafari’s (of bedrijfspresentaties door externen) en in groepen werken aan het product.

Product; verslag van beantwoordde vragen; Wat is de kracht van overlappende persoonlijke- en organisatie betekenis? Is werkgeluk ook levensgeluk en vice versa? Is de term work-life balans nog relevant?

Betekenis in organisaties (vervolg)

Doel; kennis in het kader van meten is weten, wat de beschikbare instrumenten zijn voor winst en meerwaarde (Six Capitals, Sustainable Development Goals, Scale of Significance, Bruto Nationaal Geluk) en de effecten op bestuurlijke- en controlerende functies.

Werkvorm; een onderzoek (of door bedrijfspresentaties door externen) naar cijfers, behaalde resultaten en verslaglegging daarover bij verschillende publieke- en private organisaties en in groepjes werken aan het product.

Product; uitwerking van verschillen en relaties tussen duurzame management intenties, genomen maatregelen en daadwerkelijk bereikte impact en het belang van relevantie en significantie van de daarbij gekozen thema’s.

The Purpose Company
Edward, Hans en Tim van The Purpose Company

Positieve impact op medewerkers, de business én de wereld!

Volg ons op: